Tag: แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

ข้อควรระวังในการใช้ไฟฉุกเฉินและแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินข้อควรระวังในการใช้ไฟฉุกเฉินและแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับภายในอาคาร อาจทำให้การมองเห็นไม่สะดวก นำไปสู่อันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้น การติดตั้งไฟฉุกเฉินมีความจำเป็นอย่างมาก Emergency light หรือไฟฉุกเฉิน อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่ให้แสงสว่างภายในอาคาร โดยจะติดสว่างขึ้นมาหากไฟฟ้าดับ การทำงานของไฟฉุกเฉินจะอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินที่ชาร์จกับไฟฟ้าบ้านตลอดเวลา พร้อมใช้งานเมื่อไฟฟ้าดับ  ส่วนประกอบของไฟฉุกเฉิน  แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน หลอดไฟหรือโคมไฟ  สวิสช์อัตโนมัติ  วงจรชาร์จ   ข้อควรระวังในการใช้ไฟฉุกเฉิน  การติดตั้งไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆ ต้องมั่นใจว่าติดตั้งมั่นคงแข็งแรง...